INFORMACJA O LICYTACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH RUCHOMYCH

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. podaje do publicznej informacji wykaz środków trwałych ruchomych do zbycia w drodze licytacji, która odbędzie się w dniu 22.12.2020r o godz. 10:30 w siedzibie firmy z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.

UWAGA!!!

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest uiszczenie wadium w wysokości 10% danej rzeczy ruchomej do dnia 22.12.2020r do godz 9:30

Regulamin licytacji na sprzedaż składników majątku ruchomego dostępny w siedzibie firmy.

Fundusze Europejskie

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu: „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie Gminny Zakład Obsługi Sp. o.o. w Dorohusku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 03 grudnia 2020 r.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego i efektywności energetycznej Gminnego Zakładu Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku poprzez dywersyfikację źródeł energii elektrycznej.

Osiągnięcie celów będzie możliwe przez zadania zmierzające do zainstalowanie
3 mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach przy obiektach GZO Sp. z o.o.

Zakres prac: instalacja na gruncie o mocy 49,83kWp przy ujęciu wody, instalacja na gruncie o mocy 26,4kWp przy oczyszczalni ścieków oraz instalacja na budynku biurowo-magazynowym o mocy 31,68kWp.

Okres realizacji projektu od 15.10.2020 r. do 30.06.2021 r.


Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych styczeń 2021 r.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu 30.06.2021 r.

Liczba planowanych do wybudowania jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 3 szt.

 

 

 

AWARIA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI OLENÓWCE

GMINNY ZAKŁAD OBSŁUGI SP.Z O.O. W DOROHUSKU INFORMUJE, ŻE W DNIU 09.01.2020R. W MIEJSCOWOŚCI OLENÓWKA WYSTPIŁA AWARIA SIECI WODOCIGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI OLENÓWKA. BRAK WODY WYSTPI DO MOMENTU USUNIECIA AWARII.