Zakończenie inwestycji z dotacji Unii Europejskiej

Zakończenie prac przy projekcie pn.: „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie Gminny Zakład Obsługi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dorohusku”

 

Szanowni Państwo

 

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. informuje, o zakończeniu realizacji projektu pn: „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie Gminny Zakład Obsługi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dorohusku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie 4.2.

 

Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa energetycznego
i efektywności energetycznej oraz propagowanie energii ze źródeł odnawialnych
w Gminnym Zakładzie Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku poprzez dywersyfikację źródeł energii elektrycznej.

Zakres prac jakie zostały wykonane to:

-instalacja na gruncie o mocy 49,995kWp przy ujęciu wody

 

 

-instalacja na gruncie o mocy 26,73kWp przy oczyszczalni ścieków

-oraz instalacja na budynku biurowo-magazynowym o mocy 31,68kWp

 

Wskaźniki jakie zostały osiągnięte to zainstalowanie 3 mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach przy obiektach GZO Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 340 012,28 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 124 394,73 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Przetarg

Dostawa i montaż trzech mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynku i przy obiektach GZO Sp. z o.o. w Dorohusku  
Załączniki:  
1. 
ogłoszenie
4. 
przedmiary robót
2. 
SIWZ
5. 
projekty koncepcyjne instalacji
3. 
załączniki do SIWZ
 

Wyjaśnienia do SIWZ:
 
1.. 
wyjasnienie_do_SIWZ z dn. 2020-12-29

2.  

wyjasnienie_do_SIWZ_2020-12-29

   
Zapytania i odpowiedzi:  
   
Informacja o otwarciu ofert:  
1.. 
informacja_z_otwarcia_fert_2020-12-31
 
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:  

zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty z dnia 2021-01-21 

Fundusze Europejskie

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu: „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie Gminny Zakład Obsługi Sp. o.o. w Dorohusku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 03 grudnia 2020 r.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego i efektywności energetycznej Gminnego Zakładu Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku poprzez dywersyfikację źródeł energii elektrycznej.

Osiągnięcie celów będzie możliwe przez zadania zmierzające do zainstalowanie
3 mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach przy obiektach GZO Sp. z o.o.

Zakres prac: instalacja na gruncie o mocy 49,83kWp przy ujęciu wody, instalacja na gruncie o mocy 26,4kWp przy oczyszczalni ścieków oraz instalacja na budynku biurowo-magazynowym o mocy 31,68kWp.

Okres realizacji projektu od 15.10.2020 r. do 30.06.2021 r.


Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych styczeń 2021 r.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu 30.06.2021 r.

Liczba planowanych do wybudowania jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 3 szt.

 

 

 

Zakończenie prac przy projekcie pn.:”Przebudowa układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dorohusk”

Szanowni Państwo,
Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku informuje, o zakończeniu realizacji projektu pn: „Przebudowa układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dorohusk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.
Głównym celem projektu była przebudowa układu technologicznego SUW w m. Dorohusk-Osada wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zakres prac jakie zostały wykonane to: remont budynku SUW i budynku agregatu, montaż nowych urządzeń technologicznych; montaż zewnętrznego agregatu prądotwórczego, instalacje elektryczne wew. i zew.; wymiana pomp głębinowych i nowe uzbrojenie studni; wymiana ogrodzenia i utwardzenie części działki. Pracą SUW zarządzać będzie mikroprocesowy sterownik swobodnie programowalny zapewniający automatyczne działanie procesów filtracji oraz płukania.
Wskaźniki jakie zostały osiągnięte: Liczba wspartych stacji uzdatniania wody – 1 szt. Liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 2556 osób, Wydajność dobowa wybudowanych ujęć wody – 500 m3/dobę Całkowita wartość projektu wyniosła: 1 536 672,50 PLN Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 062 418,76 PLN
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zaproszenie do złożenia oferty

Dostarczenie sprzętu komputerowego dla zadania „Przebudowa układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dorohusk”

Załączniki:  
1.   zaproszenie do złożenia oferty  
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
1. Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 2018-11-26 Data publikacji: 2018-11-26  

Przetarg

„Przebudowa układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dorohusk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Załączniki:  
1. ogłoszenie 4.  projekt budowlany
2. SIWZ 5. przedmiary
3. załączniki do SIWZ 6.  załączniki do projektu
   
Zapytania i odpowiedzi:
1. Zapytanie i odpowiedź z dnia 2018-08-06 Data publikacji: 2018-08-06 2. Zapytanie i odpowiedź z dnia 2018-08-14 Data publikacji: 2018-08-14
   
Informacja o otwarciu ofert:
1. Informacja o otwarciu ofert z dnia 2018-08-20 Data publikacji: 2018-08-22  
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
1. Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 2018-08-30 Data publikacji: 2018-08-31