Fundusze Europejskie

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu: „Przebudowa układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dorohusk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 06 czerwca 2018 r.

Głównym celem projektu jest przebudowa układu technologicznego SUW w m. Dorohusk-Osada wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (prace budowlane przy obiektach: SUW i agregatu wraz z instalacją nowych urządzeń do przesyłu i uzdatniania wody).  Stacja obsługuje mieszkańców Gminy Dorohusk, przedsiębiorstwa, punkty gastronomiczne w pobliżu przejścia granicznego i Przejście Graniczne. Budynek SUW jest w złym stanie technicznym. Stare rurociągi ulegają awariom w wyniku korozji i rozszczelniania się, przez co występują straty wody. Również budynek agregatu jest w złym stanie technicznym. Efektem są awarie infrastruktury, konieczność jej napraw, złej jakości wody, ograniczony dostęp do niej. Pogarsza to warunki higieniczno-sanitarne. Awarie powodują przerwy w dostawie wody i ograniczenia w jej korzystaniu, w tym do celów produkcyjnych. Generuje to straty dla firm, w tym przedsiębiorstw gastronomicznych. Pracownicy przejścia granicznego nie mają zapewnionych prawidłowych warunków do pracy. Spółka ponosi wysokie nakłady na eksploatację. Występują trudności w racjonalnym zużyciu wody; emisja szkodliwych gazów i pyłów do powietrza związana z dużym zapotrzebowaniem budynku na energię cieplną. Niewystarczający stan wyposażenia w infrastrukturę technologiczną w zakresie zapotrzebowania w wodę prowadzi do pogarszania warunków życia mieszkańców, prowadzenia działalności gospodarczej oraz pogorszenie stanu środowiska.

Zakres projektu: remont budynku SUW i budynku agregatu, montaż nowych urządzeń technologicznych; montaż zewnętrznego agregatu prądotwórczego, instalacje elektryczne wew. i zew.; wymiana pomp głębinowych i nowe uzbrojenie studni; wymiana ogrodzenia i utwardzenie części działki. Pracą SUW zarządzać będzie mikroprocesowy sterownik swobodnie programowalny zapewniający automatyczne działanie procesów filtracji oraz płukania.

Okres realizacji projektu od 14.10.2014 r. do 30.12.2018 r. 
Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych sierpień/wrzesień 2018 r. 
Planowany termin zakończenia realizacji projektu 30.12.2018 r.

Planowane wskaźniki: 
Liczba wspartych stacji uzdatniania wody – 1 szt. 
Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 2556 osób, Wydajność dobowa wybudowanych ujęć wody – 500 m3/dobę

    
Wartość całkowita projektu 1 536 672,50 PLN 
Wartość dofinansowania 1 062 418,76 PLN

Informacja dodatkowa:

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku informuje, iż w dniu 29.08.2018 r. został podpisany Aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Przebudowa układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dorohusk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, w formie współfinansowania UE Nr:RPLU.06.04.00-06-0010/17-00

dot. przedłużenia terminu realizacji Projektu do 31.05.2019 r.