Informacja dotycząca PSZOK

Szanowni Państwo,

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. jako podmiot prowadzący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów pod adresem Okopy Kolonia 49, 22-175 Dorohusk

Informuje o wznowieniu przyjmowania odpadów do w/w punktu.

Prosimy o kontakt telefoniczny przed planowanym dostarczeniem odpadów.

Telefony kontaktowe: 82 566 11 02 , 574 400 767.

 

Informacja dotycząca zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, iż zbiórka odpadów wielkogabarytowych obejmuje następujące rodzaje odpadów:

meble, dywany, zabawki dużych rozmiarów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane, zużyte opony do 120cm.

Tym samym informujemy jakich odpadów niniejsza zbiórka nie uwzględnia:

zużytych opon rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej; szyb samochodowych, części karoserii, foteli samochodowych.

Harmonogram dostarczania wody pitnej dla mieszkańców korzystających z wodociągu Dorohusk

Harmonogram dostarczania wody pitnej dla mieszkańców korzystających z wodociągu Dorohusk

Harmonogram obowiązuje od dnia 23.06.2023 do odwołania

Świerże – od godziny 8 : 00 do 9 : 30 – przy starej pompie w rejonie Szkoły Podstawowej

 

Zamieście/Dobryłówka – od godziny 9 : 45 do 10 : 45 – przy przystanku autobusowym

 

Okopy/Okopy Kolonia – od godziny 11 : 00 do 12 :30  – przy remizie OSP

 

Dorohusk Osada/Zalasocze  – od godziny  12 : 45 do  14 : 45   – parking Urząd Gminy Dorohusk

 

Husynne  –  od godziny  8 : 00 do  9 : 45   – osiedle mieszkaniowe

 

Turka  –  od godziny  10 : 00 do  11 : 00   – boisko

 

Ostrów – od godziny  11 : 00 do  11 : 45   – przy remizie OSP

 

Michałówka – od godziny  12 : 00 do  12 : 45   – przy świetlicy

 

Dorohusk – od godziny 13 : 00 do 14 : 45 – parking przy kościele

Zakończenie inwestycji z dotacji Unii Europejskiej

Zakończenie prac przy projekcie pn.: „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie Gminny Zakład Obsługi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dorohusku”

 

Szanowni Państwo

 

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. informuje, o zakończeniu realizacji projektu pn: „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie Gminny Zakład Obsługi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dorohusku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie 4.2.

 

Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa energetycznego
i efektywności energetycznej oraz propagowanie energii ze źródeł odnawialnych
w Gminnym Zakładzie Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku poprzez dywersyfikację źródeł energii elektrycznej.

Zakres prac jakie zostały wykonane to:

-instalacja na gruncie o mocy 49,995kWp przy ujęciu wody

 

 

-instalacja na gruncie o mocy 26,73kWp przy oczyszczalni ścieków

-oraz instalacja na budynku biurowo-magazynowym o mocy 31,68kWp

 

Wskaźniki jakie zostały osiągnięte to zainstalowanie 3 mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach przy obiektach GZO Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 340 012,28 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 124 394,73 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Przetarg

Dostawa i montaż trzech mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynku i przy obiektach GZO Sp. z o.o. w Dorohusku  
Załączniki:  
1. 
ogłoszenie
4. 
przedmiary robót
2. 
SIWZ
5. 
projekty koncepcyjne instalacji
3. 
załączniki do SIWZ
 

Wyjaśnienia do SIWZ:
 
1.. 
wyjasnienie_do_SIWZ z dn. 2020-12-29

2.  

wyjasnienie_do_SIWZ_2020-12-29

   
Zapytania i odpowiedzi:  
   
Informacja o otwarciu ofert:  
1.. 
informacja_z_otwarcia_fert_2020-12-31
 
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:  

zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty z dnia 2021-01-21 

INFORMACJA O LICYTACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH RUCHOMYCH

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. podaje do publicznej informacji wykaz środków trwałych ruchomych do zbycia w drodze licytacji, która odbędzie się w dniu 22.12.2020r o godz. 10:30 w siedzibie firmy z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.

UWAGA!!!

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest uiszczenie wadium w wysokości 10% danej rzeczy ruchomej do dnia 22.12.2020r do godz 9:30

Regulamin licytacji na sprzedaż składników majątku ruchomego dostępny w siedzibie firmy.

Fundusze Europejskie

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu: „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie Gminny Zakład Obsługi Sp. o.o. w Dorohusku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 03 grudnia 2020 r.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego i efektywności energetycznej Gminnego Zakładu Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku poprzez dywersyfikację źródeł energii elektrycznej.

Osiągnięcie celów będzie możliwe przez zadania zmierzające do zainstalowanie
3 mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach przy obiektach GZO Sp. z o.o.

Zakres prac: instalacja na gruncie o mocy 49,83kWp przy ujęciu wody, instalacja na gruncie o mocy 26,4kWp przy oczyszczalni ścieków oraz instalacja na budynku biurowo-magazynowym o mocy 31,68kWp.

Okres realizacji projektu od 15.10.2020 r. do 30.06.2021 r.


Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych styczeń 2021 r.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu 30.06.2021 r.

Liczba planowanych do wybudowania jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 3 szt.

 

 

 

AWARIA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI OLENÓWCE

GMINNY ZAKŁAD OBSŁUGI SP.Z O.O. W DOROHUSKU INFORMUJE, ŻE W DNIU 09.01.2020R. W MIEJSCOWOŚCI OLENÓWKA WYSTPIŁA AWARIA SIECI WODOCIGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI OLENÓWKA. BRAK WODY WYSTPI DO MOMENTU USUNIECIA AWARII.

INFORMACJA O LICYTACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH RUCHOMYCH

Gminny Zakład Obsługi Sp z o.o. podaje do publicznej informacji wykaz środków trwałych ruchomych do zbycia w drodze licytacji, która odbędzie się w dniu 31.12.2019r o godz 10:00 w siedzibie firmy.

Wykaz sprzętu przeznaczony do licytacji

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest uiszczenie wadium w wysokości 10% danej rzeczy ruchomej do dnia 31.12.2019r. do godz 9:30

Zakończenie prac przy projekcie pn.:”Przebudowa układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dorohusk”

Szanowni Państwo,
Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku informuje, o zakończeniu realizacji projektu pn: „Przebudowa układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dorohusk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.
Głównym celem projektu była przebudowa układu technologicznego SUW w m. Dorohusk-Osada wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zakres prac jakie zostały wykonane to: remont budynku SUW i budynku agregatu, montaż nowych urządzeń technologicznych; montaż zewnętrznego agregatu prądotwórczego, instalacje elektryczne wew. i zew.; wymiana pomp głębinowych i nowe uzbrojenie studni; wymiana ogrodzenia i utwardzenie części działki. Pracą SUW zarządzać będzie mikroprocesowy sterownik swobodnie programowalny zapewniający automatyczne działanie procesów filtracji oraz płukania.
Wskaźniki jakie zostały osiągnięte: Liczba wspartych stacji uzdatniania wody – 1 szt. Liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 2556 osób, Wydajność dobowa wybudowanych ujęć wody – 500 m3/dobę Całkowita wartość projektu wyniosła: 1 536 672,50 PLN Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 062 418,76 PLN
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Do aktualności II

Rozdział 2 Objaśnienia określeń ustawowych Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) bioodpadach – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność; 2) gospodarowaniu odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami; 3) gospodarce odpadami – rozumie się przez to wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadami; 4) komunalnych osadach ściekowych – rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych; 5) magazynowaniu odpadów – rozumie się przez to czasowe przechowywanie odpadów obejmujące: a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę, b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów, c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów; 6) odpadach – rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany;

Przebudowa układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dorohusk

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu: „Przebudowa układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dorohusk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 06 czerwca 2018 r.

Głównym celem projektu jest przebudowa układu technologicznego SUW w m. Dorohusk-Osada wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (prace budowlane przy obiektach: SUW i agregatu wraz z instalacją nowych urządzeń do przesyłu i uzdatniania wody).  Stacja obsługuje mieszkańców Gminy Dorohusk, przedsiębiorstwa, punkty gastronomiczne w pobliżu przejścia granicznego i Przejście Graniczne. Budynek SUW jest w złym stanie technicznym. Stare rurociągi ulegają awariom w wyniku korozji i rozszczelniania się, przez co występują straty wody. Również budynek agregatu jest w złym stanie technicznym. Efektem są awarie infrastruktury, konieczność jej napraw, złej jakości wody, ograniczony dostęp do niej. Pogarsza to warunki higieniczno-sanitarne. Awarie powodują przerwy w dostawie wody i ograniczenia w jej korzystaniu, w tym do celów produkcyjnych. Generuje to straty dla firm, w tym przedsiębiorstw gastronomicznych. Pracownicy przejścia granicznego nie mają zapewnionych prawidłowych warunków do pracy. Spółka ponosi wysokie nakłady na eksploatację. Występują trudności w racjonalnym zużyciu wody; emisja szkodliwych gazów i pyłów do powietrza związana z dużym zapotrzebowaniem budynku na energię cieplną. Niewystarczający stan wyposażenia w infrastrukturę technologiczną w zakresie zapotrzebowania w wodę prowadzi do pogarszania warunków życia mieszkańców, prowadzenia działalności gospodarczej oraz pogorszenie stanu środowiska.

Zakres projektu: remont budynku SUW i budynku agregatu, montaż nowych urządzeń technologicznych; montaż zewnętrznego agregatu prądotwórczego, instalacje elektryczne wew. i zew.; wymiana pomp głębinowych i nowe uzbrojenie studni; wymiana ogrodzenia i utwardzenie części działki. Pracą SUW zarządzać będzie mikroprocesowy sterownik swobodnie programowalny zapewniający automatyczne działanie procesów filtracji oraz płukania.

Okres realizacji projektu od 14.10.2014 r. do 30.12.2018 r. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych sierpień/wrzesień 2018 r. Planowany termin zakończenia realizacji projektu 30.12.2018 r.

Planowane wskaźniki: Liczba wspartych stacji uzdatniania wody – 1 szt. Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 2556 osób, Wydajność dobowa wybudowanych ujęć wody – 500 m3/dobę

Wartość całkowita projektu 1 536 672,50 PLN Wartość dofinansowania 1 062 418,76 PLN

Informacja dodatkowa: Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku informuje, iż w dniu 29.08.2018 r. został podpisany Aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Przebudowa układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dorohusk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, w formie współfinansowania UE Nr:RPLU.06.04.00-06-0010/17-00 dot. przedłużenia terminu realizacji Projektu do 31.05.2019 r.

Do aktualności I

USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktÛw normatywnych i niektÛrych innych aktÛw prawnych Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i tryb ogłaszania aktÛw normatywnych i niektÛrych innych aktÛw prawnych oraz zasady i tryb wydawania dziennikÛw urzędowych. 2. Zasady i tryb ogłaszania umÛw międzynarodowych, a także układÛw zbiorowych pracy określają odrębne ustawy. Art. 2. 1. Ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe. 2. Odrębna ustawa może wyłączyć obowiązek ogłoszenia aktu normatywnego niezawierającego przepisÛw powszechnie obowiązujących. Art. 3. Akty normatywne ogłasza się niezwłocznie. Art. 4. 1. Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. 2. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie krÛtszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. 3. Przepisy porządkowe wchodzą w życie po upływie trzech dni od dnia ich ogłoszenia. W uzasadnionych przypadkach przepisy porządkowe mogą wchodzić w życie w terminie krÛtszym niż trzy dni, a jeżeli zwłoka w wejściu w życie przepisÛw porządkowych mogłaby spowodować nieodwracalne szkody lub poważne zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, można zarządzić wejście w życie takich przepisÛw z dniem ich ogłoszenia.

Zaproszenie do złożenia oferty

Dostarczenie sprzętu komputerowego dla zadania „Przebudowa układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dorohusk”

Załączniki:  
1.   zaproszenie do złożenia oferty  
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
1. Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 2018-11-26 Data publikacji: 2018-11-26  

Przetarg

„Przebudowa układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dorohusk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Załączniki:  
1. ogłoszenie 4.  projekt budowlany
2. SIWZ 5. przedmiary
3. załączniki do SIWZ 6.  załączniki do projektu
   
Zapytania i odpowiedzi:
1. Zapytanie i odpowiedź z dnia 2018-08-06 Data publikacji: 2018-08-06 2. Zapytanie i odpowiedź z dnia 2018-08-14 Data publikacji: 2018-08-14
   
Informacja o otwarciu ofert:
1. Informacja o otwarciu ofert z dnia 2018-08-20 Data publikacji: 2018-08-22  
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
1. Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 2018-08-30 Data publikacji: 2018-08-31