Do aktualności I

USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktÛw normatywnych i niektÛrych innych aktÛw prawnych Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i tryb ogłaszania aktÛw normatywnych i niektÛrych innych aktÛw prawnych oraz zasady i tryb wydawania dziennikÛw urzędowych. 2. Zasady i tryb ogłaszania umÛw międzynarodowych, a także układÛw zbiorowych pracy określają odrębne ustawy. Art. 2. 1. Ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe. 2. Odrębna ustawa może wyłączyć obowiązek ogłoszenia aktu normatywnego niezawierającego przepisÛw powszechnie obowiązujących. Art. 3. Akty normatywne ogłasza się niezwłocznie. Art. 4. 1. Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. 2. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie krÛtszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. 3. Przepisy porządkowe wchodzą w życie po upływie trzech dni od dnia ich ogłoszenia. W uzasadnionych przypadkach przepisy porządkowe mogą wchodzić w życie w terminie krÛtszym niż trzy dni, a jeżeli zwłoka w wejściu w życie przepisÛw porządkowych mogłaby spowodować nieodwracalne szkody lub poważne zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, można zarządzić wejście w życie takich przepisÛw z dniem ich ogłoszenia.