Przetarg

Dostawa i montaż trzech mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynku i przy obiektach GZO Sp. z o.o. w Dorohusku  
Załączniki:  
1. 
ogłoszenie
4. 
przedmiary robót
2. 
SIWZ
5. 
projekty koncepcyjne instalacji
3. 
załączniki do SIWZ
 

Wyjaśnienia do SIWZ:
 
1.. 
wyjasnienie_do_SIWZ z dn. 2020-12-29

2.  

wyjasnienie_do_SIWZ_2020-12-29

   
Zapytania i odpowiedzi:  
   
Informacja o otwarciu ofert:  
1.. 
informacja_z_otwarcia_fert_2020-12-31
 
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:  

zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty z dnia 2021-01-21 

Do aktualności II

Rozdział 2 Objaśnienia określeń ustawowych Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) bioodpadach – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność; 2) gospodarowaniu odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami; 3) gospodarce odpadami – rozumie się przez to wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadami; 4) komunalnych osadach ściekowych – rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych; 5) magazynowaniu odpadów – rozumie się przez to czasowe przechowywanie odpadów obejmujące: a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę, b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów, c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów; 6) odpadach – rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany;

Przebudowa układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dorohusk

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu: „Przebudowa układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dorohusk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 06 czerwca 2018 r.

Głównym celem projektu jest przebudowa układu technologicznego SUW w m. Dorohusk-Osada wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (prace budowlane przy obiektach: SUW i agregatu wraz z instalacją nowych urządzeń do przesyłu i uzdatniania wody).  Stacja obsługuje mieszkańców Gminy Dorohusk, przedsiębiorstwa, punkty gastronomiczne w pobliżu przejścia granicznego i Przejście Graniczne. Budynek SUW jest w złym stanie technicznym. Stare rurociągi ulegają awariom w wyniku korozji i rozszczelniania się, przez co występują straty wody. Również budynek agregatu jest w złym stanie technicznym. Efektem są awarie infrastruktury, konieczność jej napraw, złej jakości wody, ograniczony dostęp do niej. Pogarsza to warunki higieniczno-sanitarne. Awarie powodują przerwy w dostawie wody i ograniczenia w jej korzystaniu, w tym do celów produkcyjnych. Generuje to straty dla firm, w tym przedsiębiorstw gastronomicznych. Pracownicy przejścia granicznego nie mają zapewnionych prawidłowych warunków do pracy. Spółka ponosi wysokie nakłady na eksploatację. Występują trudności w racjonalnym zużyciu wody; emisja szkodliwych gazów i pyłów do powietrza związana z dużym zapotrzebowaniem budynku na energię cieplną. Niewystarczający stan wyposażenia w infrastrukturę technologiczną w zakresie zapotrzebowania w wodę prowadzi do pogarszania warunków życia mieszkańców, prowadzenia działalności gospodarczej oraz pogorszenie stanu środowiska.

Zakres projektu: remont budynku SUW i budynku agregatu, montaż nowych urządzeń technologicznych; montaż zewnętrznego agregatu prądotwórczego, instalacje elektryczne wew. i zew.; wymiana pomp głębinowych i nowe uzbrojenie studni; wymiana ogrodzenia i utwardzenie części działki. Pracą SUW zarządzać będzie mikroprocesowy sterownik swobodnie programowalny zapewniający automatyczne działanie procesów filtracji oraz płukania.

Okres realizacji projektu od 14.10.2014 r. do 30.12.2018 r. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych sierpień/wrzesień 2018 r. Planowany termin zakończenia realizacji projektu 30.12.2018 r.

Planowane wskaźniki: Liczba wspartych stacji uzdatniania wody – 1 szt. Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 2556 osób, Wydajność dobowa wybudowanych ujęć wody – 500 m3/dobę

Wartość całkowita projektu 1 536 672,50 PLN Wartość dofinansowania 1 062 418,76 PLN

Informacja dodatkowa: Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku informuje, iż w dniu 29.08.2018 r. został podpisany Aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Przebudowa układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dorohusk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, w formie współfinansowania UE Nr:RPLU.06.04.00-06-0010/17-00 dot. przedłużenia terminu realizacji Projektu do 31.05.2019 r.

Do aktualności I

USTAWA z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktÛw normatywnych i niektÛrych innych aktÛw prawnych Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i tryb ogłaszania aktÛw normatywnych i niektÛrych innych aktÛw prawnych oraz zasady i tryb wydawania dziennikÛw urzędowych. 2. Zasady i tryb ogłaszania umÛw międzynarodowych, a także układÛw zbiorowych pracy określają odrębne ustawy. Art. 2. 1. Ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe. 2. Odrębna ustawa może wyłączyć obowiązek ogłoszenia aktu normatywnego niezawierającego przepisÛw powszechnie obowiązujących. Art. 3. Akty normatywne ogłasza się niezwłocznie. Art. 4. 1. Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. 2. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie krÛtszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. 3. Przepisy porządkowe wchodzą w życie po upływie trzech dni od dnia ich ogłoszenia. W uzasadnionych przypadkach przepisy porządkowe mogą wchodzić w życie w terminie krÛtszym niż trzy dni, a jeżeli zwłoka w wejściu w życie przepisÛw porządkowych mogłaby spowodować nieodwracalne szkody lub poważne zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, można zarządzić wejście w życie takich przepisÛw z dniem ich ogłoszenia.

Zaproszenie do złożenia oferty

Dostarczenie sprzętu komputerowego dla zadania „Przebudowa układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dorohusk”

Załączniki:  
1.   zaproszenie do złożenia oferty  
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
1. Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 2018-11-26 Data publikacji: 2018-11-26  

Przetarg

„Przebudowa układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dorohusk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Załączniki:  
1. ogłoszenie 4.  projekt budowlany
2. SIWZ 5. przedmiary
3. załączniki do SIWZ 6.  załączniki do projektu
   
Zapytania i odpowiedzi:
1. Zapytanie i odpowiedź z dnia 2018-08-06 Data publikacji: 2018-08-06 2. Zapytanie i odpowiedź z dnia 2018-08-14 Data publikacji: 2018-08-14
   
Informacja o otwarciu ofert:
1. Informacja o otwarciu ofert z dnia 2018-08-20 Data publikacji: 2018-08-22  
   
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
1. Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 2018-08-30 Data publikacji: 2018-08-31