Informacja dotycząca zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, iż zbiórka odpadów wielkogabarytowych obejmuje następujące rodzaje odpadów:

meble, dywany, zabawki dużych rozmiarów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane, zużyte opony do 120cm.

Tym samym informujemy jakich odpadów niniejsza zbiórka nie uwzględnia:

zużytych opon rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej; szyb samochodowych, części karoserii, foteli samochodowych.

Informacja dotycząca PSZOK

Szanowni Państwo,

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. jako podmiot prowadzący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów pod adresem Okopy Kolonia 49, 22-175 Dorohusk

Informuje o wznowieniu przyjmowania odpadów do w/w punktu.

Prosimy o kontakt telefoniczny przed planowanym dostarczeniem odpadów.

Telefony kontaktowe: 82 566 11 02 , 574 400 767.

 

Harmonogram dostarczania wody pitnej dla mieszkańców korzystających z wodociągu Dorohusk

Harmonogram dostarczania wody pitnej dla mieszkańców korzystających z wodociągu Dorohusk

Harmonogram obowiązuje od dnia 23.06.2023 do odwołania

Świerże – od godziny 8 : 00 do 9 : 30 – przy starej pompie w rejonie Szkoły Podstawowej

 

Zamieście/Dobryłówka – od godziny 9 : 45 do 10 : 45 – przy przystanku autobusowym

 

Okopy/Okopy Kolonia – od godziny 11 : 00 do 12 :30  – przy remizie OSP

 

Dorohusk Osada/Zalasocze  – od godziny  12 : 45 do  14 : 45   – parking Urząd Gminy Dorohusk

 

Husynne  –  od godziny  8 : 00 do  9 : 45   – osiedle mieszkaniowe

 

Turka  –  od godziny  10 : 00 do  11 : 00   – boisko

 

Ostrów – od godziny  11 : 00 do  11 : 45   – przy remizie OSP

 

Michałówka – od godziny  12 : 00 do  12 : 45   – przy świetlicy

 

Dorohusk – od godziny 13 : 00 do 14 : 45 – parking przy kościele

Zakończenie inwestycji z dotacji Unii Europejskiej

Zakończenie prac przy projekcie pn.: „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie Gminny Zakład Obsługi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dorohusku”

 

Szanowni Państwo

 

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. informuje, o zakończeniu realizacji projektu pn: „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie Gminny Zakład Obsługi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dorohusku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie 4.2.

 

Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa energetycznego
i efektywności energetycznej oraz propagowanie energii ze źródeł odnawialnych
w Gminnym Zakładzie Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku poprzez dywersyfikację źródeł energii elektrycznej.

Zakres prac jakie zostały wykonane to:

-instalacja na gruncie o mocy 49,995kWp przy ujęciu wody

 

 

-instalacja na gruncie o mocy 26,73kWp przy oczyszczalni ścieków

-oraz instalacja na budynku biurowo-magazynowym o mocy 31,68kWp

 

Wskaźniki jakie zostały osiągnięte to zainstalowanie 3 mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach przy obiektach GZO Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 340 012,28 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 124 394,73 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

INFORMACJA O LICYTACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH RUCHOMYCH

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. podaje do publicznej informacji wykaz środków trwałych ruchomych do zbycia w drodze licytacji, która odbędzie się w dniu 22.12.2020r o godz. 10:30 w siedzibie firmy z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.

UWAGA!!!

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest uiszczenie wadium w wysokości 10% danej rzeczy ruchomej do dnia 22.12.2020r do godz 9:30

Regulamin licytacji na sprzedaż składników majątku ruchomego dostępny w siedzibie firmy.

Fundusze Europejskie

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu: „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie Gminny Zakład Obsługi Sp. o.o. w Dorohusku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 03 grudnia 2020 r.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego i efektywności energetycznej Gminnego Zakładu Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku poprzez dywersyfikację źródeł energii elektrycznej.

Osiągnięcie celów będzie możliwe przez zadania zmierzające do zainstalowanie
3 mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach przy obiektach GZO Sp. z o.o.

Zakres prac: instalacja na gruncie o mocy 49,83kWp przy ujęciu wody, instalacja na gruncie o mocy 26,4kWp przy oczyszczalni ścieków oraz instalacja na budynku biurowo-magazynowym o mocy 31,68kWp.

Okres realizacji projektu od 15.10.2020 r. do 30.06.2021 r.


Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych styczeń 2021 r.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu 30.06.2021 r.

Liczba planowanych do wybudowania jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 3 szt.

 

 

 

AWARIA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI OLENÓWCE

GMINNY ZAKŁAD OBSŁUGI SP.Z O.O. W DOROHUSKU INFORMUJE, ŻE W DNIU 09.01.2020R. W MIEJSCOWOŚCI OLENÓWKA WYSTPIŁA AWARIA SIECI WODOCIGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI OLENÓWKA. BRAK WODY WYSTPI DO MOMENTU USUNIECIA AWARII.

INFORMACJA O LICYTACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH RUCHOMYCH

Gminny Zakład Obsługi Sp z o.o. podaje do publicznej informacji wykaz środków trwałych ruchomych do zbycia w drodze licytacji, która odbędzie się w dniu 31.12.2019r o godz 10:00 w siedzibie firmy.

Wykaz sprzętu przeznaczony do licytacji

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest uiszczenie wadium w wysokości 10% danej rzeczy ruchomej do dnia 31.12.2019r. do godz 9:30

Zakończenie prac przy projekcie pn.:”Przebudowa układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dorohusk”

Szanowni Państwo,
Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku informuje, o zakończeniu realizacji projektu pn: „Przebudowa układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dorohusk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.
Głównym celem projektu była przebudowa układu technologicznego SUW w m. Dorohusk-Osada wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zakres prac jakie zostały wykonane to: remont budynku SUW i budynku agregatu, montaż nowych urządzeń technologicznych; montaż zewnętrznego agregatu prądotwórczego, instalacje elektryczne wew. i zew.; wymiana pomp głębinowych i nowe uzbrojenie studni; wymiana ogrodzenia i utwardzenie części działki. Pracą SUW zarządzać będzie mikroprocesowy sterownik swobodnie programowalny zapewniający automatyczne działanie procesów filtracji oraz płukania.
Wskaźniki jakie zostały osiągnięte: Liczba wspartych stacji uzdatniania wody – 1 szt. Liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 2556 osób, Wydajność dobowa wybudowanych ujęć wody – 500 m3/dobę Całkowita wartość projektu wyniosła: 1 536 672,50 PLN Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 062 418,76 PLN
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020