Informacja dot. PSZOK

Szanowni Państwo,

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. jako podmiot prowadzący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w miejscowości Okopy Kolonia 49,

Zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie telefoniczne zamiaru przywiezienia odpadów do wyżej wymienionego Punktu.

Telefon kontaktowy: 82 566 11 02 , 574 400 767.

Ponadto przypominamy, iż w dalszym ciągu wstrzymane są przyjęcia odpadów wielkogabarytowych do PSZOK.

INFORMACJA O LICYTACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH RUCHOMYCH

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. podaje do publicznej informacji wykaz środków trwałych ruchomych do zbycia w drodze licytacji, która odbędzie się w dniu 22.12.2020r o godz. 10:30 w siedzibie firmy z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.

UWAGA!!!

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest uiszczenie wadium w wysokości 10% danej rzeczy ruchomej do dnia 22.12.2020r do godz 9:30

Regulamin licytacji na sprzedaż składników majątku ruchomego dostępny w siedzibie firmy.

Fundusze Europejskie

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu: „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwie Gminny Zakład Obsługi Sp. o.o. w Dorohusku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 03 grudnia 2020 r.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego i efektywności energetycznej Gminnego Zakładu Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku poprzez dywersyfikację źródeł energii elektrycznej.

Osiągnięcie celów będzie możliwe przez zadania zmierzające do zainstalowanie
3 mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach przy obiektach GZO Sp. z o.o.

Zakres prac: instalacja na gruncie o mocy 49,83kWp przy ujęciu wody, instalacja na gruncie o mocy 26,4kWp przy oczyszczalni ścieków oraz instalacja na budynku biurowo-magazynowym o mocy 31,68kWp.

Okres realizacji projektu od 15.10.2020 r. do 30.06.2021 r.


Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych styczeń 2021 r.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu 30.06.2021 r.

Liczba planowanych do wybudowania jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 3 szt.

 

 

 

AWARIA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI OLENÓWCE

GMINNY ZAKŁAD OBSŁUGI SP.Z O.O. W DOROHUSKU INFORMUJE, ŻE W DNIU 09.01.2020R. W MIEJSCOWOŚCI OLENÓWKA WYSTPIŁA AWARIA SIECI WODOCIGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI OLENÓWKA. BRAK WODY WYSTPI DO MOMENTU USUNIECIA AWARII.

INFORMACJA O LICYTACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH RUCHOMYCH

Gminny Zakład Obsługi Sp z o.o. podaje do publicznej informacji wykaz środków trwałych ruchomych do zbycia w drodze licytacji, która odbędzie się w dniu 31.12.2019r o godz 10:00 w siedzibie firmy.

Wykaz sprzętu przeznaczony do licytacji

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest uiszczenie wadium w wysokości 10% danej rzeczy ruchomej do dnia 31.12.2019r. do godz 9:30

Zakończenie prac przy projekcie pn.:”Przebudowa układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dorohusk”

Szanowni Państwo,
Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku informuje, o zakończeniu realizacji projektu pn: „Przebudowa układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dorohusk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.
Głównym celem projektu była przebudowa układu technologicznego SUW w m. Dorohusk-Osada wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zakres prac jakie zostały wykonane to: remont budynku SUW i budynku agregatu, montaż nowych urządzeń technologicznych; montaż zewnętrznego agregatu prądotwórczego, instalacje elektryczne wew. i zew.; wymiana pomp głębinowych i nowe uzbrojenie studni; wymiana ogrodzenia i utwardzenie części działki. Pracą SUW zarządzać będzie mikroprocesowy sterownik swobodnie programowalny zapewniający automatyczne działanie procesów filtracji oraz płukania.
Wskaźniki jakie zostały osiągnięte: Liczba wspartych stacji uzdatniania wody – 1 szt. Liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 2556 osób, Wydajność dobowa wybudowanych ujęć wody – 500 m3/dobę Całkowita wartość projektu wyniosła: 1 536 672,50 PLN Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 062 418,76 PLN
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020